Wybierz kategorię
Najczęściej oglądane
Towar dnia
75,00 zł
Producent
Regulamin sklepu.

Regulamin sklepu

I POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. www.zdrowestawy.com.pl to pakiet usług i towarów udostępnianych przez Operatora, będącego Sprzedawcą, tj. firmę LABOR Arkadiusz Silny
 2. Dane firmy
LABOR Arkadiusz
ul. H.M. Kamieńskiego 223/U3
51-126 Wrocław
NIP 668-168-73-07
Regon 930897510

LABOR Arkadiusz Silny - Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia nr 148206 z dnia 14 marca 2001

Dane kontaktowe

LABOR Arkadiusz Silny
ul. Kamieńskiego 223/U3
51-126 Wrocław
Fax: 71 7976908
Tel: 71 7976908 Tel
kom: 512-975-355
mail: biuro@zdrowestawy.com.pl
www: www.zdrowestawy.com.pl

 1. Użytkownikiem www.zdrowestawy.com.pl (dalej jako "Serwis") może zostać osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie prawa polskiego może występować w obrocie gospodarczym, posiadająca siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce oraz konto poczty elektronicznej. Korzystać z Serwisu mogą tylko pełnoletnie osoby fizyczne. Pod pojęciem Użytkownik należy rozumieć kupującego, w tym konsumenta w rozumieniu art.22 ze zn.1 Kodeksu Cywilnego).
 2.  Użytkownikiem Serwisu (dalej jako "Użytkownik") można zostać po prawidłowym wypełnieniu ankiety użytkownika i zapoznaniu się z niniejszym regulaminem (rejestracja).
 3. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
 4. Domniemywa się, że Użytkownik, składając zamówienie zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

II. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA I OPERATORA.

 • Użytkownik zobowiązany jest do:
 1. podania w ankiecie rejestracyjnej danych zgodnych z prawdą;
 2. bieżącej, tj. niezwłocznej aktualizacji swoich danych, podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym;
 3. przestrzegania niniejszego regulaminu, obowiązujących przepisów prawa oraz ogólnych zasad korzystania z sieci Internet;
 4.  bieżącego zapoznawania się z aktualnym brzmieniem niniejszego regulaminu oraz informacjami, publikowanymi przez Operatora w zakresie spraw, określonych niniejszym regulaminem;
 5. ochrony własnego loginu oraz wybranego przez siebie hasła zabezpieczającego przed dostępem osób trzecich;
 6. ochrony danych, uzyskanych w trakcie korzystania z Serwisu, w szczególności związanych z przeprowadzanymi za jego pośrednictwem transakcjami handlowymi, przed dostępem osób trzecich;
 7. wykorzystywania Serwisu wyłącznie do działalności, zgodnej z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa;
 8. korzystania z Serwisu w sposób wykluczający jego zakłócanie, zarówno w sposób mechaniczny (za pomocą oprogramowania lub urządzeń), jak i poprzez świadome i celowe wprowadzanie w błąd Operatora.
 •  Operator zobowiązany jest do bieżącej kontroli funkcjonowania Serwisu oraz do zapewnienia poprawności jego działania.
 • Operator ma prawo:
 1. czytać i blokować wypowiedzi, komunikaty, zapytania, oferty oraz zgłoszenia rejestracyjne, niezgodne z niniejszym regulaminem albo przepisami obowiązującego prawa;
 2. usunąć bez powiadomienia konto Użytkownika, naruszającego postanowienia niniejszego regulaminu;
 3.  wprowadzać w dowolnym czasie za uprzednim powiadomieniem zmiany do niniejszego regulaminu oraz uruchamiać nową wersję Serwisu.

III. REJESTRACJA

 1. Rejestracja Użytkownika wymaga podania następujących danych:

  -(obowiązkowo): sprzedawca lub kupujący/ login/ hasło/ hasło awaryjne/ nazwa firmy lub imię i nazwisko/ adres firmy lub miejsca zamieszkania/ województwo/ numer identyfikacji podatkowej/ telefon/ adres e-mail/ oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu;

  -(fakultatywnie): inne dane zawarte w formularzu rejestracyjnym.

 2. Dane, zamieszczone w zgłoszeniu rejestracyjnym są udostępniane innym Użytkownikom w zakresie niezbędnym dla każdego etapu transakcji. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Operatora, na warunkach określonych w Polityce ochrony prywatności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownik ma możliwość dostępu do swoich danych oraz wprowadzania zmian poprzez strony internetowe Serwisu. Może również zażądać usunięcia tych danych. Żądanie takie winno być skierowane do Operatora na piśmie lub pocztą elektroniczną. Po usunięciu danych Użytkownik traci wszystkie prawa, wynikające z rejestracji. Usunięcie danych nie ma wpływu na zobowiązania Użytkownika wobec Operatora i innych Użytkowników, powstałe przed usunięciem danych. Operator może odmówić usunięcia danych osobowych w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa.
 4. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w pkt 1 w trakcie korzystania z Serwisu.
 5.  Operator może uzależnić świadczenie usług i korzystanie z Serwisu przez osobę zarejestrowaną od potwierdzenia danych, o których mowa w pkt 1, w szczególności poprzez przedstawienie stosownego dokumentu.
 6.  Właścicielem konta jest Operator. Konto nie może zostać udostępnione lub zbyte innym osobom.
 7. Niedopuszczalne jest posiadanie przez Użytkownika dodatkowych kont, które służą unikaniu zapłaty za prowizje i w jakikolwiek inny sposób są wykorzystywane do łamania postanowień niniejszego regulaminu. 
IV. OFERTA
 1. Przedmiotem transakcji, prowadzonych za pośrednictwem Serwisu mogą być tylko produkty i usługi, którymi obrót jest dopuszczalny w myśl przepisów prawa polskiego.
 2. Zapytania ofertowe, oferty, odpowiedzi na oferty oraz inne, dopuszczalne przez polskie prawo czynności, związane z zawarciem umowy kierowane są wyłącznie do zarejestrowanych Użytkowników oraz tylko w zakresie oznaczonym przez strony transakcji.
 3.  Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. O każdym przypadku popełnienia w związku z korzystaniem z Serwisu przestępstwa lub wykroczenia Operator może zawiadomić właściwy organ ścigania.
V. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ, CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Towar znajdujący się w kategorii "ARTYKUŁY WETERYNARYJNE" jest wydawany wyłącznie po konsultacji z Lekarzem Weterynarii, Operator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy przeprowadzenie konsultacji lekarsko-weterynaryjnej jest niemożliwe oraz w sytuacji, gdy istnieją przeciwwskazania do stosowania artykułu weterynaryjnego u konkretnego zwierzęcia. W przypadku wcześniej opłaconego zamówienia, środki są zwracane na podany przez klienta rachunek bankowy.
Konsultacja weterynaryjna polega na przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej lub bezpośredniej z klientem, podczas której klient zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych oraz danych zwierzęcia dla którego lek jest przeznaczony.

2. Towar dostarczany jest na terenie całego kraju przy współpracy z firmą kurierską lub Pocztą Polską Firma świadcząca usługi spedycyjne jest firmą niezależną od www.zdrowestawy.com.pl. Usługi spedycyjne podlegają regulaminowi spedytora. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia powyższych reklamacji będzie sprawdzenie zawartości paczki w obecności upoważnionego pracownika spedytora oraz spisanie wraz z nim protokołu reklamacyjnego.

3. Operator oświadcza, że nie ponosi wobec użytkowników żadnej odpowiedzialności za opóźnienia realizacji zamówienia, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn niezależnych od operatora, w tym w szczególności w sytuacji gdy opóźnienie jest wynikiem zachowania podmiotu dostarczającego zamówienie.

4. Zamówienia złożone w www.zdrowestawy.com.pl. są realizowane w czasie od 24 do maksymalnie 72 godzin od momentu złożenia zamówienia (wyłączając dni wolne od pracy).

5. Z przyczyn niezależnych od Operatora termin realizacji zamówienia określone w ust.3 może ulec przedłużeniu. W takiej sytuacji Operator-Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Użytkownika-Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie ponosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

6. W przypadku zamówienia opłacanego przelewem - realizacja następuje po zaksięgowaniu kwoty zamówienia na koncie Operatora.
 1.  Serwis w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. Warunki sprzedaży detalicznej oraz koszty wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane z Użytkownikiem-Kupującym w sposób indywidualny. Do zamówień realizowanych za granicę wymagane jest dokonanie przedpłaty przed wysłaniem towaru.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane przez Operatora-Sprzedawcę pod warunkiem dostępności danego produktu w chwili realizacji zamówienia.
 5. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.
VI. PODATKI, CENY
 1. Ceny towarów i usług są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia zamówienia.
 3. Do każdego zamówienia wystawiony zostaje paragon lub faktura VAT.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w ofercie www.zdrowestawy.com.pl., wprowadzania nowych towarów do ofety www.zdrowestawy.com.pl., przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach www.zdrowestawy.com.pl., bądź wprowadzania do nich zmian.
 5. Zmiany cen nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA
 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników.
 2. Operator, w miarę możliwości, stara się weryfikować dane dotyczące towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem lub regulaminem.
 3. Operator oraz jego pracownicy lub inne osoby, którymi się posługuje nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pomocą Serwisu.
 4. Operator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:

  -treść informacji i danych, uzyskanych od Użytkowników;

  -treść opinii, prezentowanych na Forum dyskusyjnym;

  -szkody powstałe w następstwie posłużenia się przez osobę trzecią loginem lub hasłem zabezpieczającym Użytkownika oraz w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu, spowodowanych przyczynami, leżącymi poza zakresem kontroli Operatora;

  -szkody, powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, zawartych za pośrednictwem Serwisu, jak również szkody, powstałe wskutek działań lub zaniechań innych Użytkowników;

  -szkody powstałe wskutek wprowadzenia przez Użytkownika nierzetelnych lub niekompletnych danych;
  przypadkowe lub omyłkowe usunięcie zapytania ofertowego, oferty lub innych komunikatów, jak również zablokowanie kont Użytkownika. W takim przypadku ponowne uruchomienie konta nie wymaga ponoszenia przez Użytkownika dodatkowych opłat i następuje niezwłocznie po usunięciu przyczyny awarii.
VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY
 1. Użytkownik będący Kupującym ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.). Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga oświadczenia Użytkownika złożonego na piśmie, wysłanego w formie elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: biuro@zdrowestawy.com.pl w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty odbioru przesyłki. W powyższym przypadku Użytkownik będący Kupującym ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Natomiast jeżeli towar zostanie odesłany wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy – termin na odstąpienie od umowy wynosi 10 dni.
 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności.
 3. Użytkownik będący Kupującym ma prawo do zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty odebrania przesyłki.
 4. Zarówno odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jak i zwrot zakupionego towaru, o którym mowa w ust. 3 powyżej możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym i jest w oryginalnym opakowaniu.
 5. Zarówno w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jak i zwrotu zakupionego towaru, o którym mowa w ust. 3 powyżej zwrotów zakupionych towarów należy dokonywać na podany poniżej adres:

  LABOR Arkadiusz Silny
  ul. M.H.Kamieńskiego 223/U3
  51-165 Wrocław

 6. W przypadku odstąpienia od umowy do przesyłki zawierającej zwracany towar Kupujący zobowiązany jest dołączyć otrzymaną od Operatora -Sprzedawcy ksero faktury VAT lub paragonu.
 7. Cena uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Użytkownikowi-Kupującemu w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zwrotu przez Operatora, przelewem na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.
 8. Użytkownik ponosi koszty związane z przesyłką towaru.
IX. REKLAMACJE, ZGŁOSZENIE NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ
 1. Operator jako Sprzedawca odpowiada wobec Użytkownika będącego Kupującym za niezgodność z umową zakupionych towarów na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 2. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Nabywcy.
 3. Reklamacje dotyczące wad fabrycznych lub uszkodzeń zakupionych towarów należy zgłosić Operatorowi - Sprzedwacy nie później niż w ciągu 3 dni licząc od dnia odebrania przesyłki. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wysłanie zgłoszenia zawierającego opis przyczyn reklamacji na adres elektroniczny biuro@zdrowestawy.com.pl - z dopiskiem REKLAMACJA.
 4. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust.3 powyżej towary będące przedmiotem reklamacji należy, nie później niż w ciągu kolejnych 3 dni odesłać na adres:

  LABOR Arkadiusz Silny
  ul. H.M. Kamieńskiego 223/U3
  51-126 Wrocław

 5. Do przesyłki należy dołączyć otrzymaną ksero faktury VAT lub paragonu oraz opis reklamowanej cechy zakupionego towaru.
 6. Koszty przesyłki reklamowanych towarów ponosi tymczasowo Użytkownik-Kupujący. Koszty te będą zwrócone Kupującemu na rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozparzeniu zgłoszonej reklamacji.
 7. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamowanych towarów.
 8. W razie niezajęcia przez Operatora- Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Użytkownika – Kupującego reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamowanych towarów, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Operatora za zasadną.
 9. Jeżeli reklamacja okaże się być uzasadniona, uszkodzony towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, Użytkownik – Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie. W takiej sytuacji Operator - Sprzedawca zwróci równowartość uiszczonej ceny lub zaoferuje w zamian inny towar.
 10. W przypadku wymiany towarów, koszty związanie z dostawą nowego towaru ponosi Użytkownik.
 11. Operator – Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. W przypadku reklamacji równowartość kosztu odesłania wadliwego towaru zostanie zwrócona Użytkownikowi - Kupującemu po otrzymaniu przesyłki przez Operatora - Sprzedającego i przyjęciu reklamacji.
XI. PRYWATNOŚĆ
 1. Polityka ochrony prywatności zawarta jest w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu i stanowi jego integralną część.
 2. Użytkownik wyrażając zgodę na warunki niniejszego regulaminu wyraża równocześnie zgodę na zasady i warunki tej polityki.
 3. Operator nie użyje danych w żadnym innym celu. Ich ujawnienie może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.
XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW
 1. Operator zapewnia, iż dane osobowe Kupujących przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych.
 2. Administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników jest Operator.
 3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 4. Każdy Użytkownik może zmieniać dane osobowe jego dotyczące w swoim panelu użytkownika, a także zażądać ich usunięcia.
 5. Operator nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Użytkownikach i zakupach dokonanych przez Użytkowników.
 6. Operator nie odpowiada za naruszenia poufności danych powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności wynikłych z kradzieży sprzętu komputerowego, włamania do sieci i innych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
XIII. ROZWIĄZANIE UMOWY
 1. Rozwiązanie umowy następuje poprzez usunięcie z Serwisu danych Użytkownika.
 2. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać z Operatorem umowę. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym wskutek oświadczenia złożonego w tym przedmiocie przez Użytkownika w dniu jego doręczenia Operatorowi, z tym zastrzeżeniem, że złożone przez Użytkownika przed tym dniem oferty są wiążące.
 3. Umowa może zostać rozwiązana przez Operatora w przypadku:

  -bezskutecznego upływu terminu zakreślonego w wezwaniach do zapłaty;

  -naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu;

  -działania na szkodę Operatora, Serwisu lub jego Użytkowników;

  -innych działań rażąco sprzecznych z polityką Operatora lub Serwisu.
XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszelkie znaki towarowe, konta Użytkowników oraz pozostałe prawa wartości intelektualnej do Serwisu należą do Operatora.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Każdy Użytkownik w momencie logowania się w Serwisie zostanie powiadomiony o takiej zmianie; w przypadku braku zgody na zmianę umowa pomiędzy nim, a Operatorem wygasa z tym zastrzeżeniem, że złożone przez Użytkownika przed tym dniem oferty są wiążące.
 3. Wszelkie spory, powstałe pomiędzy Operatorem oraz Użytkownikami na tle wykonywania obsługi w zakresie określonym niniejszym Regulaminem, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Operatora.
 4. W sprawach nie uregulowanych w treści niniejszego regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących w tym zakresie aktów normatywnych.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2011 roku i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu będą ujawnione na stronie Operatora www.zdrowestawy.com.pl Regulamin jest stale dostępny dla wszystkich użytkowników.
Najczęściej kupowane
Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!O sklepie | Regulamin | Kontakt | FAQ | Porady © ZdroweStawy- Sklep internetowy. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved | Sklepy Internetowe KQS.store | Designed by LTB.pl